Pekáreň Kvások, ako jediná
v Slovenskej republike je
držiteľom certifikátu kóšer.


Tento certifikát bol vystavený
bratislavským rabínom
pánom Baruchom Myersom.

 
KONTAKTY

Kugluf spol. s r.o.
Mlynarovičova 28
851 04 Bratislava
info(a)kugluf.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Podmienky » Podmienky dodania

2. Podmienky dodania tovaru 

2.1 Predávajúci informuje Zákazníka, že Službu poskytuje výhradne na území hlavného mesta SR Bratislavy. Dodanie Tovaru v rámci Služby je obmedzené výlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie Tovaru (ďalej len ako „Miesto dodania“) sa nachádza v Dodacom území.

2.2 Predávajúci poskytuje Službu v dňoch a čase, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke: TU, s výnimkou nasledovných dní: (i) 1. januára, (ii) na Veľkonočnú nedeľu, (iii) v období od 24.12. do 26.12. každého kalendárneho roka, (iv) ako aj iné dni výslovne určené priamo zákonom, (v) prípadne dni, ktoré Predávajúci vopred oznámi Zákazníkovi prostredníctvom svojej Internetovej stránky.

2.3 Vytvorenie Nákupného košíka zo strany Zákazníka na Internetovej stránke Predávajúceho nie je časovo limitované, Zákazník tak môže učiniť kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Pri vytvorení Nákupného košíka si môže Zákazník zvoliť konkrétny dátum a čas dodania Tovaru v rámci dostupných časových okien Predávajúceho (ďalej len ako „Poznámka“), ktoré sa Zákazníkovi zobrazia pri tvorbe Nákupného košíka.   

2.4 Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Zákazníka s týmito VOP. Odoslaním Nákupného košíka Predávajúcemu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s Oznámením o prijatí (tak ako je definované v bode 6.7 tohto článku VOP) Zákazníkovi odošle tieto všeobecné obchodné podmienky v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre Zákazníka uchovateľné aj do budúcna.

2.5 Zákazník v rámci vytvárania Nákupného košíka poskytuje Predávajúcemu tieto osobné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla a prípadne aj čísla poschodia bytu v bytovom dome, ktorý bol označený ako miesto dodania Tovaru), telefónne číslo a emailovú adresu Zákazníka (ďalej aj ako „Objednávacie údaje“).

2.6 Predávajúci vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Tovar dodal Zákazníkovi v dohodnutom Čase dodania. Predávajúci však túto skutočnosť Zákazníkovi negarantuje. Omeškanie Predávajúceho môže byť spôsobené napr. v dôsledku  existencie okolnosti majúcej charakter vyššej moci (vis maior), resp. pri inej nepredvídateľnej udalosti (napríklad dopravné zápchy, havárie, kolóny, živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémie, štrajky a pod). 

2.7 Po doručení Nákupného košíka Predávajúci emailom oznámi Zákazníkovi prijatie Nákupného košíka do elektronického systému Internetovej stránky (ďalej len ako „Oznámenie o prijatí“), ktoré bude obsahovať najmä výšku celkovej Informatívnej ceny Tovarov z Nákupného košíka, vrátane Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie. 

2.8 V prípade nedostupnosti niektorého Tovaru vloženého do Nákupného košíka je Predávajúci v rámci Oznámenia o prijatí oprávnený, nie však povinný, informovať Zákazníka ohľadom existencie náhradného Tovaru, ktorý sa svojou cenou, povahou a vlastnosťami najviac približuje nedostupnému Tovaru (ďalej len ako „Náhradný Tovar“). Na základe podanej informácie môže Zákazník požiadať Predávajúceho o dodanie Náhradného Tovaru namiesto Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku. Náhradný Tovar bude pri dodávke Tovaru vždy odlíšený tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o Náhradný Tovar. Zákazník je pri dodaní Tovaru oprávnený bez ďalšieho odmietnuť prevzatie Náhradného Tovaru, resp. akejkoľvek jeho časti. Informatívna cena odmietnutého Náhradného Tovaru nebude zahrnutá do vyúčtovania Kúpnej ceny Tovaru. 

2.9 V prípade dodania Tovaru v rámci promočnej akcie alebo iného zľavneného typu predaja Tovaru (ďalej len ako „Promo akcia“), pri ktorom je množstvo Tovaru Predávajúceho obmedzené, sa dodanie Tovaru vždy riadi poradím Časov dodania Tovaru zvolených Zákazníkmi. Predávajúci si vyhradzuje právo:

(i) Tovar z Nákupného košíka Zákazníkovi nedodať, pokiaľ bude Tovar v rámci Promo akcie už vypredaný,

(ii) Zákazníkovi dodať Tovar z Nákupného košíka s tým, že Kúpna cena takto dodaného Tovaru bude z dôvodu ukončenia platnosti Promo akcie v Čase dodania vyššia, v porovnaní s Informatívnou cenou uvedenou na Internetovej stránke v čase vytvorenia Nákupného košíka Zákazníkom.

2.10 Ak to povaha Váženého Tovaru umožňuje a Zákazník si do Nákupného košíka vloží Tovar zadaním počtu kusov namiesto váhy Tovaru, Predávajúci dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov Tovaru. Kúpna cena takto dodaného Tovaru bude určená podľa váhy Zákazníkom skutočne prevzatého množstva Tovaru. 

2.11 Tovar bude Zákazníkovi doručený ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo budovy, ktorej adresu Zákazník označil ako Miesto dodania. Zákazník môže v rámci Služby požiadať o dodanie Tovaru na konkrétne poschodie bytového domu (k dverám bytu) alebo budovy s tým, že Predávajúci v takom prípade vyvinie primerané úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby dodal Tovar na určené poschodie, pokiaľ sú súčasne splnené všetky nasledujúce predpoklady:

(i) Predávajúci má povolenie na vstup do budovy,

(ii) vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka,

(iii) požiadavka Zákazníka nie je vzhľadom na konkrétne okolnosti dodania Tovaru neprimeraná a/alebo ohrozujúca život, zdravie, Tovar a/alebo iný majetok.  

2.12 V prípade, ak sa Zákazník v Čase dodania nenachádza v Mieste dodania, Predávajúci mu zanechá odkaz na mieste na to obvyklom, spravidla v poštovej schránke Zákazníka. Ak bola neprítomnosť Zákazníka len dočasná a Predávajúci sa ešte nachádza v blízkosti Miesta dodania, Zákazník môže telefonicky kontaktovať Predávajúceho a požiadať ho o opakované dodanie Tovaru. Ak bude opakované dodanie Tovaru možné vykonať ešte v daný deň, bude po vzájomnej dohode Predávajúceho a Zákazníka vykonané opakované dodanie Tovaru v novom Čase dodania. Ak sa Predávajúci už nenachádza v blízkosti Miesta dodania a opakované dodanie v daný deň už nie je možné, bude Nákupný košík Zákazníka zrušený.

2.13 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať akékoľvek ďalšie dodania Tovaru Zákazníkovi, ktorý si:

(i) minimálne 2x objednal dodanie Tovaru, pričom ani jedenkrát sa v Čase dodania nenachádzal v Mieste dodania Tovaru,

(ii) minimálne 3x nevybral žiadny Tovar z Nákupného košíka, v čoho dôsledku nedošlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy s Predávajúcim,

(iii) objednal Službu v rozpore s týmito VOP, resp. príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.  

2.14 Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo dodatočného overenia Registračných a Objednávacích údajov Zákazníka, obsahu Nákupných košíkov Zákazníka a určených údajov týkajúcich sa Času a Miesta dodania Tovaru, napr. telefonicky alebo emailom. 

2.15 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo dodať Zákazníkovi obmedzené množstvo Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku. 

2.16 Zákazník môže poveriť prevzatím Tovaru tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba dosiahla 18 rokov veku. Predávajúci si vyhradzuje možnosť overiť vek osoby, ktorá preberá Tovar v Mieste dodania v mene Zákazníka a ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, Predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov a/alebo tabakových výrobkov)).