Pekáreň Kvások, ako jediná
v Slovenskej republike je
držiteľom certifikátu kóšer.


Tento certifikát bol vystavený
bratislavským rabínom
pánom Baruchom Myersom.

 
KONTAKTY

Kugluf spol. s r.o.
Mlynarovičova 28
851 04 Bratislava
info(a)kugluf.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Podmienky » Platobné podmienky

1. Platobné podmienky

1.1 V rámci poskytnutia Služby je Zákazník oprávnený realizovať úhradu Kúpnej ceny v čase uzavretia Kúpnej zmluvy (po dodaní Tovaru) priamo u pracovníka rozvozu Tovaru:

(i) prostredníctvom prenosného platobného terminálu Predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom za použitia všetkých obvykle akceptovaných debetných a/alebo kreditných platobných kariet alebo

(ii) v hotovosti.

1.2 V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi spolu s potvrdeným dodacím listom a dokladom o kúpe Tovaru (ďalej len ako „Doklad o kúpe“). Doklad o kúpe bude obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:

(i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Predávajúceho,

(ii) adresu prevádzkarne,

(iii) dátum predaja Tovaru,

(iv) názov a množstvo Tovaru

(v) Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Kúpnu cenu Tovaru, ktorú Zákazník zaplatil (vrátane Nákladov na dodanie a prípadných Nákladov na balenie). 

1.3 V prípade, ak Zákazník neuzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na Tovar alebo akúkoľvek jeho časť z Nákupného košíku pri dodaní Tovaru, má právo požiadať Predávajúceho o zaslanie opravného Dokladu o kúpe, ako daňového dokladu, a to emailom na adrese Predávajúceho: info@kugluf.sk. Vo svojej žiadosti Zákazník uvedie číslo Nákupného košíka a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada zaslať originál opravného Dokladu o kúpe. Pokiaľ Zákazník vo svojej žiadosti korešpondenčnú adresu neuvedie, má sa za to, že opravný Doklad o kúpe požaduje zaslať na adresu miesta dodania Tovaru z príslušného Nákupného košíka.